ЗА НАС
УСЛУГИ
ПАРТНЬОРИ
КОНТАКТИ

2.1. Счетоводни и осигурителни:
определяне формата на счетоводството за съответния вид фирма;
» изготвяне на индивидуален сметкоплан (при двустранно счетоводство)
» водене на счетоводните регистри - съгласно Закона за счетоводството
» изготвяне на амортизационен план на активите на фирмата;
» аналитично завеждане и отчитане на стоково-материалните запаси;
» изготвяне на отчети приходи/разходи - месечни и по периоди;
» изготвяне и подаване на Справки-декларации по ДДС в ТД НАП
» годишно счетоводно преключване;
» попълване подаване на годишни данъчни декларации;
» ТРЗ (разплащателни ведомости и осигурителни вноски)
» изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения;
» регистрация на трудови договори съгласно чл.62,ал.4 от КТ
» изготвяне на декларации и придружителни писма по образец към
на ТД на НАП и представянето им;
2.2. Консултация и посредничество при избор на застрахователни и пенсионни продукти и застрахователни компании.
2.3. Консултация и посредничество пред кредитни институции, относно финансиране, рефинансиране и банково обслужване на клиенти.
2.3. Регистрация, ликвидация и преобразуване на търговски дружества.

 

Алърков ЕООД - счетоводни и консултанстки услуги
УСЛУГИ